Privacybeleid UNLOQ Campus1 Introductie

In dit document vind je informatie over wat UNLOQ Campus doet om gegevens te beveiligen en de juiste niveaus van dienstverlening, privacy en veiligheid te waarborgen. Dit privacybeleid van UNLOQ Campus is gebaseerd op de ICT-veiligheidsrichtlijnen voor webapplicaties van het Nederlands Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Daarnaast is het privacybeleid gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming en voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming en privacy, uitgegeven door het Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

2 Welke gegevens zijn inzichtelijk voor wie?

Toegankelijkheid gegevens voor de verschillende soorten gebruikers. Binnen UNLOQ Campus hebben gebruikers alleen toegang tot hun eigen gegevens en gegevens die specifiek binnen de coach-cliëntrelatie zijn gedeeld. Daarbij houdt UNLOQ Campus rekening met het mogelijke beroepsgeheim van een coach.
Verschillende rollen hebben verschillende toegangsniveaus. De rollen binnen de applicatie zijn Organisatiemanager, Coach en Cliënt.

 1. Organisatiemanagers beheren het organisatieaccount in UNLOQ Campus. Zij zijn in staat om de profielgegevens (bijvoorbeeld naam en e-mail) van coaches en cliënten te beheren. Organisatiemanagers zijn niet in staat om toegang te krijgen tot gegevens met betrekking tot de dialoog tussen coaches en cliënten.
 2. Coaches hebben alleen toegang tot de eigen persoonsgegevens en de gegevens van hun eigen cliënten.
 3. Cliënten hebben alleen toegang tot hun eigen persoonsgegevens en de (persoons)gegevens die door de coach met hen gedeeld zijn.

Binnen UNLOQ Campus worden gegevens niet onnodig lang bewaard. Gegevens van Cliënten worden tot twee jaar na het einde van het coachtraject bewaard. Gegevens van Coaches worden tot twee jaar na beëindiging van de overeenkomst bewaard. Op verzoek kan UNLOQ Campus alle gegevens met betrekking tot een specifiek account eerder verwijderen. Daarnaast kunnen Cliënten binnen UNLOQ Campus zelf gemakkelijk hun account en daarmee de bij UNLOQ Campus bekende persoonsgegevens verwijderen. Dit privacyrecht, net zoals de andere privacyrechten, is gemakkelijk en snel uit te oefenen bij UNLOQ Campus. Medewerkers van UNLOQ Campus dragen er zorg voor dat uitoefening van privacyrechten correct en tijdig worden afgehandeld. Zie voor meer informatie het Privacyreglement.

De privacyrechten zijn:

 1. Recht op inzage (het recht om kennis te nemen van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens en daarvan een kopie te ontvangen)
 2. Recht op rectificatie (het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen teneinde fouten of omissies te herstellen)
 3. Recht op vergetelheid (het recht op het onverwijld doen wissen van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens. Let op! Als cliënt kunt u zelf uw account verwijderen, waarmee alle gegevens in de applicatie worden gewist).
 4. Recht op beperking van de verwerking (het enkel opslaan en niet verder verwerken van de gegevens)
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen zodat deze gegevens overdraagbaar aan derden zijn)
 6. Recht op het indienen van een klacht (indien bepalingen in dit reglement en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet worden nageleefd, heb je het recht hier een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens). Bij vragen of opmerkingen kunt u ook altijd contact opnemen met UNLOQ Campus.

Notificatie e-mails in UNLOQ Campus. E-mail is een onveilig medium, daarom zullen alle e-mails die verstuurd worden vanuit de toepassing geen vertrouwelijke informatie bevatten. De e-mails die u ontvangt vanuit UNLOQ Campus worden gebruikt als kennisgevingen aan de werkelijke boodschap. Die bevindt zich binnen de applicatie en is enkel toegankelijk na inloggen met een wachtwoord. Het is niet mogelijk naar gebruikersnamen te vissen met behulp van de verloren wachtwoord-functionaliteit.

Delen gegevens met derde partijen. Gegevens worden niet verkocht aan derde partijen. Gegevens worden enkel overgedragen aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen UNLOQ Campus en de klant of als wij gedwongen worden door de Nederlandse wet. Voor de partijen met wie UNLOQ Campus gegevens deelt, geldt dat wij alleen samenwerken met partijen die dezelfde beveiligingsniveaus als wij erop nahouden. Er worden geen gegevens overgebracht naar ‘Patriot Act’ aansprakelijke partijen.

Gebruikersstatistieken. Binnen de beveiligde omgeving van UNLOQ Campus (https://campus.unloq.org) maken wij geen gebruik van Google Analytics of andere trackers. Dit betekent dat er geen analyses van uw gedrag op het extra beveiligde deel van onze website worden gemaakt om o.a. gepersonaliseerde reclames aan u aan te bieden. Binnen onze marketingwebsite (www.unloq.org) gebruiken wij wel Google Analytics en trackers om mensen die zijn geïnteresseerd in ons cliëntvolg- en begeleidingssysteem gepersonaliseerde advertenties over UNLOQ Campus te kunnen bieden en om de effectiviteit van onze website te meten. Zie https://campus.unloq.org/privacy-en-cookieverklaring/ voor meer informatie hierover.

3 Ons inlogprotocol

Wachtwoorden. Gebruikers bepalen zelf hun wachtwoorden. Wachtwoorden dienen tenminste 8 tekens te bevatten, inclusief 1 nummer en ten minste één hoofdletter. Hierdoor is het wachtwoord minder gemakkelijk te raden door anderen. Als u uw wachtwoord bent vergeten, sturen wij een unieke link naar uw e-mailadres. Hiermee kunt u zelf een nieuw wachtwoord instellen. Er worden geen wachtwoorden per e-mail verzonden. Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen in de database.

Tweestapsverificatie via SMS of een identificatie app. Naast inloggen door de gebruikersnaam en het wachtwoord biedt UNLOQ Campus ook de optie om de tweestapsverificatie in te stellen. Als tweestapsverificatie is ingeschakeld voert u, naast uw gebruikersnaam en wachtwoord, ook een extra code in. Deze code heeft u via een SMS’je op uw mobiele telefoon ontvangen of kan via een identificatie app worden gegenereerd. Door deze extra actie is uw account extra beveiligd.

4 Technisch beheer en hosting

UNLOQ Campus heeft zijn IT-hosting-infrastructuur beheerd door True Managed Hosting van True. True verzorgt en beheert de technische aspecten van UNLOQ Campus, zoals de infrastructuur en datacenters. True levert zogeheten dedicated servers aan ons en is continu bezig met de optimalisatie van de serveromgeving.

Certificaten. Wij hebben voor True gekozen vanwege de grote mate van veiligheid. True is ISO 27001:2013 (informatiebeveiliging), ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en NEN 7510:2011 (informatiebeveiliging in de zorg) gecertificeerd en gebruikt gecertificeerde datacenters die in Nederland gevestigd zijn. Met deze certificeringen voldoet True aan de hoogste standaarden wat betreft informatiebeveiliging.

Datacenter locatie beveiliging. Alle datacenters die gebruikt worden door True hebben monitoring van hoog niveau om ongeautoriseerde fysieke toegang tot de servers te voorkomen, met inbegrip van biometrische toegangscontroles, camera’s, digitale code locks en veiligheidspersoneel. Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de serverruimte.

Controle. Op het gebied van informatiebeveiliging is True gecertificeerd voor alle beheerde bedrijfsmiddelen die de dagelijkse managed hosting dienstverlening vormen. De veiligheid en de prestaties van de UNLOQ Campusservers en applicaties worden continu bewaakt.

5 Hoe houden wij UNLOQ Campus veilig?

Ruby on Rails. De UNLOQ Campus applicatie is gebouwd met behulp van Ruby on Rails. Rails is een webapplicatie-ontwikkelingsframework geschreven in de programmeertaal Ruby. Rails wordt al meer dan 15 jaar gebruikt en heeft een uitstekende staat van dienst op het gebied van veiligheid.

Beveiliging van dataverkeer. Gebruikersgegevens worden alleen getransporteerd als zij achter slot en grendel zijn door middel van een hoogwaardige SSL (Secure Sockets Layer) encryptie. Gegevens zijn als zij worden onderschept hierdoor niet leesbaar zonder de sleutel. Technische updates, verbeterings- en onderhoudsdata worden ook alleen getransporteerd als zij zijn gecodeerd (via beveiligde SSH verbindingen). SSH is een cryptografisch netwerkprotocol voor het beveiligen van datacommunicatie.

Audits. IT-systemen en procedures van onze partners worden aan audits onderworpen. UNLOQ Campus wordt bovendien onderworpen aan audits en heeft als onderdeel van UNLOQ een ISO 27001-certificering.

Firewalls. Om UNLOQ Campus te beschermen van aanvallen van buitenaf zijn alle UNLOQ Campus servers uitgerust met een Linux iptables gebaseerde Firewall. Dit betekent dat UNLOQ Campus als een soort grenscontrole al het inkomende netwerkverkeer checkt en tegenhoudt. Het verkeer wordt pas doorgelaten als het is geclassificeerd als een betrouwbare bron voor inkomend HTTP- en HTTPS-verkeer. De Firewall / grenscontrole is geïnstrueerd om aanvallen met als doel de onbeschikbaarheid van de applicatie (Denial-Of-Service) of intentionele vertraging van de applicatie (throttle traffic) te blokkeren.

Back-ups. Er wordt dagelijks een back-up van de gegevens die op de applicatie staan gemaakt. Elke avond wordt er een back-up overgebracht naar een offsite back-up server. Hierdoor gaan de in UNLOQ Campus gedeelde gegevens niet zomaar verloren als er zich een probleem voordoet.

Serverbeveiliging. Om een goede server-beveiliging te waarborgen zijn de volgende best practices opgevolgd: Truebeheerders hebben SSH toegang tot de productiemachines. De gebruikersaccounts hebben geen wachtwoorden, alleen SSH-key-based login. De servers zijn alleen toegankelijk via IP beperkte beheerservers. Root-wachtwoorden worden opgeslagen in een versleuteld bestand en gedeeld enkel tussen beheerders. Besturingssysteem software-updates worden eerst getest op testmachines, alvorens ze worden uitgerold naar de acceptatie-en productie-omgeving. De beheerders abonneren zich op verschillende security bulletins om up-to-date te blijven op veiligheidsbedreigingen.

6 Ontwikkeling en onderhoud

UNLOQ Campus wordt voortdurend gemonitord en ontwikkeld. Wanneer we de applicatie ontwikkelen of een beveiligingsupdate uitvoeren, doen we dat op een veilige manier. Het onderhoud en (door)ontwikkeling vindt plaats via een OTAP-straat (Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie). Dit houdt in dat alle updates en nieuwe functies eerst op een testserver worden gezet, waar ze uitgebreid worden getest en gecontroleerd door geautoriseerde mensen. Pas als zij hun goedkeuring geven, gaat de update of nieuwe functie naar een acceptatie-omgeving waarna er opnieuw (gebruikers)testen worden uitgevoerd. Indien deze ook worden goedgekeurd gaat de nieuwe update of functie pas naar de productieserver. Op die manier kunnen we veiligheids- of kritieke problemen tijdig herkennen. De daadwerkelijke wijziging aan de applicatie wordt pas doorgevoerd als we er zeker van zijn dat deze niet leidt tot problemen in de veiligheid of beschikbaarheid van de applicatie.

7 Wat kan ik doen?

Bij UNLOQ Campus doen wij er alles aan om gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Jij, als gebruiker van UNLOQ Campus, kunt zelf ook acties ondernemen om zo veilig mogelijk te werken. Wij hebben hieronder een paar tips voor jou op een rijtje gezet:

 1. Je wilt voorkomen dat iemand anders zomaar toegang heeft tot jouw account. Houd daarom je wachtwoord geheimen deel deze nooit met anderen. Zorg ervoor dat het wachtwoord niet gemakkelijk te raden is.
 2. Daarnaast raden wij aan niet automatisch in te loggen (je wachtwoord te laten onthouden door de browser). Hierdoor weet je dat als jouw computer, smartphone of laptop in de handen van iemand anders valt, deze persoon niet zomaar toegang heeft tot jouw UNLOQ Campus-profiel.
 3. Ook raden wij aan tweewegverificatie te gebruiken in je profiel (zie 4 in dit privacybeleid).
 4. Wees op de hoogte van privacyrechten. Ben je coach? Informeer jouw cliënten over de privacyrechten die zij kunnen uitoefenen. UNLOQ Campus doet dat ook als de cliënt voor het eerst inlogt in de applicatie. Als jij het nogmaals doet, weet je zeker dat jouw cliëntens hun rechten kennen. Ben je cliënt? Ga na of je goed bent geïnformeerd en zo niet, trek aan de bel bij jouw coach en stel vragen.
 5. Verzamel niet onnodig gegevens. Als coach moet je je altijd afvragen of je niet meer gegevens verzamelt dan je nodig hebt voor het uitvoeren van het traject. Minimaliseer de hoeveelheid data die je hebt zo veel mogelijk, zodat de kans op privacyproblemen zo klein mogelijk blijft.

Versie 11, 22 June 2022