Gebruiksregels UNLOQ Campus


Artikel 1a. Alle Gebruikers dienen: 

 1. In overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen;
 2. Alle toepasselijke gedragscodes na te leven;
 3. De eventueel door UNLOQ Campus te verstrekken instructies na te leven;
 4. Bekend te zijn met het Privacystatement van UNLOQ Campus;
 5. de Gebruikersvoorwaarden van UNLOQ Campus te lezen en te accorderen.

Artikel 1b. Alle Gebruikers dienen zich te onthouden van:

 1. Het gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze gelieerde ondernemingen, onze klanten, voor andere gebruikers van onze internetdiensten en websites, of voor derden;
 2. Het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard (‘spam’) aan personen van wie u het emailadres via de internetdiensten en websites van UNLOQ Campus heeft verkregen; het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten en websites van UNLOQ Campus;
 3. Het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
 4. Het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; en het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

Artikel 2. Garanties

 1. Garanties van UNLOQ Campus aan Gebruikers. UNLOQ Campus garandeert aan de Gebruikers dat:
  (1) de Diensten worden geleverd door personeel dat gekwalificeerd en getraind is en zorgvuldig te werk gaat; (2) Diensten worden verleend met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving;
  (3) UNLOQ Campus zich inzet om de Diensten worden uitgevoerd zoals beschreven in de Overeenkomst met de Klant; (4) Als UNLOQ Campus in gebreke blijkt, herstelt UNLOQ Campus het gebrek zo snel mogelijk, onverminderd wat verder in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Garanties van Gebruiker aan UNLOQ Campus. Gebruiker garandeert UNLOQ Campus op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid en –reglement van UNLOQ Campus.
 3. Garanties van Klant aan UNLOQ Campus. Klant garandeert aan UNLOQ Campus, naast de Garanties van Gebruiker aan UNLOQ Campus, dat hij beschikt over de bekwaamheid en bevoegdheid om de verplichtingen naar UNLOQ Campus toe onder de Overeenkomst na te komen.

Artikel 3. Klachten en geschillen

 1. Melden klachten. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Gebruiker binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan UNLOQ Campus. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat UNLOQ Campus in staat is adequaat te reageren.
 2. Actie UNLOQ Campus. Indien een klacht gegrond is, zal UNLOQ Campus de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Bij klachten waar UNLOQ Campus en Gebruiker niet gezamenlijk uitkomen, kan Gebruiker dit melden bij de klachten- en geschillencommissie van UNLOQ Campus. De rechter in de vestigingsplaats van UNLOQ Campus is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft UNLOQ Campus het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen enkel een beroep op de klachten- en geschillencommissie, en in uiterlijk geval de rechter, doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 4. Rechten en intellectueel eigendom

 1. UNLOQ Campus behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de internetdiensten en websites voor, zover deze rechten niet berusten bij Derden (coaches) van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de internetdiensten en websites van UNLOQ Campus.
 2. Intellectueel eigendom. Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van UNLOQ Campus op de inhoud van de internetdiensten en websites van UNLOQ Campus, zowel in haar geheel als gedeelten daaruit, en van alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ook als het product een bewerking of veredeling van iets van de internetdiensten of websites van UNLOQ Campus betreft.

Version 11 - 22 June 2022